Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

     overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

     diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

     informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

     raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

     overeenkomst op afstand;

 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

     georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

     sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

     communicatie op afstand;

 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

     overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

     samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Zandbergen Shoes

Vestigingsadres:

Hessenweg 112

3731 JM  De-Bilt

Tel: +31 (0)30-6339450

Mail: [email protected]

KvK-nummer: 71884629

BTW-nummer: NL858888002B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

•      de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

•      de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is

        toegekend;

•      een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen

        waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

     Tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

     voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,

     zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

     voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

     mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

     lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

     voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op

     zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden

     opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

     voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

     algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op

     verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden

     toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

     dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

     toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

     beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

     nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

     diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod

     door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn

     deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke

     vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

     verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

     bijzonder:

–      de prijs inclusief belastingen;

 –      de eventuele kosten van aflevering;

 –      de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

        zijn;

 –      het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 –      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 –      de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de

        prijs garandeert;

 –      de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de

        techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

        reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 –      of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze

        voor de consument te raadplegen is;

 –      de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

        kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 –      de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

        gesloten;

 –      de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

        consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

 –      de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment

     van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

     voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

     ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

     aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan

     de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische

     en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en

     zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de

     ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan

     zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

     voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond

     van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

     gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden

     te verbinden.

 5. De ondernemer zal aan de consument de volgende informatie schriftelijk (of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden gelezen of worden opgeslagen) openbaren:

 a.      het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

          terecht kan;

 b.      de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

          gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

          herroepingsrecht;

 c.      de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 d.      de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

          gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 e.      de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft

           van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

     eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

     opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

     na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen

     en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

     Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te

     kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht

     gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze

     mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door

     de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

     van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het

     aangaan van de overeenkomst.

 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de

     ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke

     instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

     terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag binnen 14 dagen,

     na herroeping of terugzending, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2

     en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in

     het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 a.      die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

          consument;

 b.      die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 c.      die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 d.      die snel kunnen bederven of verouderen;

 e.      waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

          ondernemer geen invloed heeft;

 f.        voor losse kranten en tijdschriften;

 g.      voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling

          heeft verbroken.

 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 a.      betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

          bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 b.      waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

          bedenktijd is verstreken;

 c.      betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

     producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

     veranderingen in btw tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

     gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

     op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit

     dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

     toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

     toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 a.      deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 b.      de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

          waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. De prijzen op de webshop kunnen afwijken met de prijzen in de winkel(s) of aanbod via andere website platvormen door eventuele losse acties. Indien u koopt dan aanvaard u het aankoop bedrag en zijn wij u niet verplicht om het verschil in zulk geval te vergoeden

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

     de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

     bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

     wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer

     er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

     rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

     ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

     en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

     verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

     zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

     uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

     ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

     ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

     De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

     recht op eventuele schadevergoeding.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

     betaald heeft binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

     inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

     duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

     Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een

     eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

     moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

     bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

     geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

     overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

     geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met

     inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten

     hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 a.      te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

          bepaalde periode;

 b.      tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 c.      altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

     van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

     strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

     worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

     verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn

     van ten hoogste één maand.

 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

     van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te

     allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn

     van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan

     eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

     nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

     stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

     overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij

     de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

     verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen

     te worden voldaan voor verzending van een product en uiterlijk binnen 14 dagen na het ingaan van

     de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

     In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan

     nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een

     vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan

     de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende

     bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

     onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

     beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

     rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

     de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

     duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

     heeft geconstateerd. Gebreken veroorzaakt door de consument, het verkeerd dragen en/of verkeerd

     behandelen komen niet in aanmerking voor vergoeding.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

     de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

     vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

     van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

     verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is

     voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

     betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van

     overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en

     diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de

     ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie

 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de

     consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de

     Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de

     ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument

     binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk

     dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de 

     daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de

     termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de

     bevoegde rechter.

 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het

     reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie

     geschieden bij wege van bindend advies.

 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de

     ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn

     bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting

     is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 8. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of bij de Stichting

     Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële

     Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen

     betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de

     Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere

     erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 – Privacy 

Indien u de algemene voorwaarden accepteert dan gaat u akkoord met het feit dat wij uw gegevens opslaan en deze intern gebruiken. Om in te zien welke gegevens wij opslaan en waarvoor deze worden gebruikt verwijzen wij u door naar onze privacy policy op onze website www.zbshoes.nl (onderaan de pagina) of via de link: www.zandbergenshoes.net/service/privacy-policy/

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »